V návaznosti na schválení zákona o Ochraně oznamovatelů (Whistleblowing) přistupuje ADAMPOL CZECH s.r.o. (dále jen „zaměstnavatel“) k zavedení Whistleblowingu pro naši společnost.

Whistleblowing lze specifikovat jako odhalování neetického, nelegitimního nebo nelegálního jednání. Následné oznámení jednání a z toho vyplývající ochrana ohlašující osoby (oznamovatele) proti odvetným opatřením. Vyplývající ze zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

 

Zaměstnavatel zřídil Interní oznamovací systém. Oznamovatel má možnost podat oznámení písemně, elektronicky, telefonicky nebo osobně. Pro podání písemného oznámení je možné využít „Schránku na oznámení, dotazy a připomínky“ (umístěnou v prostorách haly VPC, v místnosti Rest room), e-mailovou adresu oznameni@adampol.cz nebo online formulář, umístěný na webových stránkách zaměstnavatele v dolní části této stránky.

K těmto komunikačním kanálům má přístup pouze zaměstnavatelem určená Příslušná osoba, která zodpovídá za včasné a řádné řešení případných oznámení. V případě telefonického, čí osobního oznámení je možnost využít kontaktní údaje uvedené viz. níže.

Co tedy lze hlásit prostřednictvím Interního oznamovacího systému?

Oznamovatel může nahlásit možné protiprávní jednání, které má znaky trestného činu, přestupku nebo porušení právních předpisů České republiky nebo Evropské unie, ke kterému již došlo, nebo u kterého je pravděpodobné, že k němu dojde.

Nahlášeny mohou být také pokusy společnosti o utajení protiprávního jednání.

Stížnosti vyplývající z osobních vztahů mezi oznamovatelem a jinými zaměstnanci a pracovní stížnosti týkající se pouze osoby oznamovatele (např. odměňování, kariérní postup atp.) nepatří do oznámení ve smyslu Whistleblowingu. V takových případech bude oznámení šetřeno interně, např. přes přímého nadřízeného nebo prostřednictví oddělení lidských zdrojů.

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti a které

 1. má znaky trestného činu,
 2. jedná se o přestupky s horní hranicí pokuty nejméně 100.000,- Kč
 3. porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
 4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
 •      finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 •      daně z příjmů právnických osob,
 •      předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 •      ochrany spotřebitele,
 •      souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 •      bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 •      ochrany životního prostředí,
 •      bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 •      radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 •      hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 •      ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 •      ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 •      ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 •      fungování vnitřního trhu.

 

Oznámení podává fyzická osoba.

Oznámení, aby mohlo být řešeno ve smyslu Whistleblowingu, musí obsahovat identifikační údaje (jméno, příjmení a jiné osobní údaje) na jejichž základě je možné prokázání totožnosti oznamovatele.

V případě, že nebudou uvedeny údaje na jejichž základě je možné dovodit totožnost oznamovatele, bude oznámení archivováno a ponecháno u zaměstnavatele po dobu 5ti let. Pro případ, že by se v budoucnu k oznámení podařilo prokázat totožnost oznamovatele.

V případě vědomě zavádějícího či nepravdivého oznámení tak může vést k disciplinárním postihům a naplnit skutkovou podstatu přestupku podle českého práva, za který může být uložena pokuta až do výše 50.000 Kč. Nebo také může být jednání označeno za trestný čin pomluvy a řešeno dle českého práva.

 

Nedošlo-li k řešení oznámení prostřednictvím Interního oznamovacího systému zaměstnavatele, má oznamovatel možnost využít pro podání oznámení Externí oznamovací systém, který zaštiťuje Ministerstvo spravedlnosti (oznamovatel.justice.cz)

 

 

Příslušná osoba:
Masláková Dagmar
725 343 478
e-mail oznameni@adampol.cz

 

Online formulář: